Manifest per salvar l’ós del Pirineu                                                          Gener, 2005

 

Amb motiu de la mort de l’óssa Canela (Cannelle), la darrera femella autòctona pirinenca, a mans d’un grup de caçadors francesos i considerant la crítica situació de l’ós bru al Pirineu, les principals entitats i associacions excursionistes i ecologistes exposem el següent:

 

-          Atès que l’ós és l’espècie animal més amenaçada del nostre país i que aquesta situació és clarament el resultat de l’ancestral persecució humana que ha patit.

 

-          Atès que l’ós bru ha estat declarat per la Unió Europea “espècie prioritària de protecció”.

 

-          Atès que el Govern de la Generalitat té l’obligació legal i moral d’elaborar un Pla de Recuperació d’aquesta espècie,

 

-          Atès que la distància amb les poblacions ursines salvatges més properes no fa possible la recuperació natural de l’espècie,

 

-          Atès que és una espècie emblemàtica del Pirineu, símbol d’una natura molt ben conservada,

 

-          Atès que la conservació de l’ós té un suport social majoritari arreu del país i també el suport d’una majoria silenciosa entre els habitants del Pirineu,

       

-          Atès que els animals reintroduïts, en el marc del Projecte LIFE, s’han adaptat perfectament al Pirineu, tal com ha quedat demostrat en els estudis de seguiment dels animals alliberats,

 

-          Atès que l’hàbitat pirinenc està en unes condicions excel·lents per acollir una població viable d’ós bru, com també ha quedat palès al projecte de reintroducció,

 

-          Atès que, pel seu caràcter tímid i fugisser, que evita el contacte amb els humans, és un animal inofensiu. Cal recordar que els dos únics casos de contacte traumàtic s’han produït amb caçadors i qui ha resultat perjudicat ha estat l’ós i no pas l’home,

 

-          Atès que existeixen fórmules de compensació a la ramaderia que fan que aquesta pugui sortir més beneficiada que no pas perjudicada per la presència de l’ós a la muntanya,

 

-          Atès que l’ós pot actuar com a element dinamitzador d’un turisme de natura, com succeeix a la Serralada Cantàbrica o als Dolomites i als Abruzzo a Itàlia,

 

-          Atès que la principal vàlua del Pirineu són els seus valors paisatgístics i naturals, la presència de l’ós pot certificar que no tan sols hi ha una riquesa escènica, sinó que és una riquesa íntegra. L’ós actua com a garantia d’un Pirineu de qualitat, ja que la seva presència indica la bona salut de l’hàbitat que ocupa.

 

-          Atès que la conservació de l’ós pot ser un índex de l’alt grau de civilització d’una societat avançada, pel que fa a la convivència harmònica amb la gran fauna.

 

-          Atès que la presència d’aquesta espècie és compatible amb les activitats tradicionals de muntanya

Per totes aquestes raons, els sotasignants demanem que el Govern de la Generalitat i en concret el Departament del Medi Ambient i Habitatge es comprometi decididament per la conservació i recuperació de l’ós bru al Pirineu:

-          treballant amb les comunitats locals i en especial amb els pagesos i ramaders del Pirineu, per tal de resoldre possibles conflictes i ajudar-los amb les seves activitats de muntanya

 

-          arribant a acords amb les administracions locals del Pirineu

 

-          impulsant la cooperació entre les diferents administracions d’ambdós costats del Pirineu, amb l’objectiu de reintroduir nous exemplars fins a obtenir una població viable d’ós bru al Pirineu.

 

 Aquesta reintroducció cal entendre-la com un projecte de reconciliació entre l’home i la natura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------